Υδάτωρ Α.Ε.

Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Ενημέρωση, η εταιρεία με την επωνυμία«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΔΑΤΩΡ», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Παρ. Α/Δ ΠΑΘΕ 208, ΤΚ 14564 (εφεξής η «Εταιρεία») αποσκοπεί να ενημερώσει τους υποψήφιους εργαζομένους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679(ΕΕ), το Νόμο 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της ΑρχήςΠροστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως Υφιστάμενη Νομοθεσία).

Η παρούσα Ενημέρωση αφορά και εφαρμόζεται όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων στο πλαίσιο υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων προς ανεύρεση εργασίας στην Εταιρεία, είτε ηλεκτρονικώς, είτε σε φυσική μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσίαή άλλος φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίαςπροσωπικών δεδομένων, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εταιρεία.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήσηαυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως ησυλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, ηανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλημορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, είτε αυτάευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή.

«Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικόπρόσωπο, το οποίο είναι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ήέμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας,σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (όπως λ.χipaddress, cookies) ή σε έναν ήπερισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»:προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τιςθρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και ηεπεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησηπροσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικούπροσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως ειδική κατηγορία δεδομένων αντιμετωπίζονται και ταδεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις και καταδίκες, αδικήματα και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας.

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με γνώμονα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Η Εταιρεία δεν επιδιώκει τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο στάδιο της αξιολόγησης των υποψήφιων εργαζομένων.

3.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για συγκεκριμένη θέση εργασίας εντός της Εταιρείας. Νόμιμη βάση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την πρόσληψη του κατάλληλου εργαζόμενου για τη εκάστοτε θέση εργασίας.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει και έχει υιοθετήσει Πολιτικές και Διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει θέσει σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα προστασίας των πληροφοριών, που περιλαμβάνουν ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης και λειτουργίας, διαβαθμισμένη πρόσβαση κλπ.

 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία, αποθηκεύονται στους servers της Εταιρείας, που βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της και λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόσβαση, την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους. Αποθηκεύονται επίσης σε φυσική μορφή σε φωριαμούς εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για τους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Εταιρείας αλλά και σε φυσικό αρχείο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη λήψη τους από τον κάθε υποψήφιο, εφόσον η Εταιρεία δεν προχωρήσει στην πρόσληψή του. Κατ’ εξαίρεση και μόνο εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για περαιτέρω χρονικό διάστημα (πέραν του ενός έτους), προκειμένου να το λάβουμε υπόψη μας, για μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Εταιρεία. Σε περίπτωση πρόσληψης του υποψηφίου, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, καθορίζεται στην «Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας»που αποστέλλεται σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρείας.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, οι εργαζόμενοι έχουν και μπορούν να ασκήσουν:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση από τη Εταιρεία για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτών,
 • Δικαίωμα διόρθωσης, να αιτηθούν δηλαδή τηδιόρθωση ή/ και να συμπλήρωση ανακριβών, ελλιπών στοιχεία που τηρούνται για αυτούς
 • Δικαίωμα διαγραφής, να αιτηθούν δηλαδή τη διαγραφή των δεδομένων τους, εφόσον η Εταιρεία τα τηρεί χωρίς να συντρέχεικάποια νόμιμη βάση επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ:
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, να αιτηθούν δηλαδή τη χορήγηση των δεδομένων τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο, ή να αιτηθούν τη διαβίβαση αυτών σε τρίτο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, (μόνο για επεξεργασίες για τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η συγκατάθεση είναι ελευθέρως δοθείσα κατά τα ανωτέρω)..

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στο dpo-custom@revivalsa.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα φροντίσεινα ανταποκριθεί άμεσακαι σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσίας, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.