Ετήσια συμβόλαια συντήρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ετήσια συμβόλαια συντήρησης

Στην IDATOR στα πλαίσια υπηρεσιών μετά την πώληση και την εγκατάσταση των προϊόντων της, παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης προγράμματος περιοδικού ελέγχου και συντήρησης από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της. Η τακτική συντήρηση των πυροσβεστικών συγκροτημάτων ή αντλιών λυμάτων μετά την αγορά, είναι ύψιστης σημασίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες σε περιπτώσεις -κυρίως- έκτακτης ανάγκης. Έτσι, με έμφαση στην ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών, φροντίζουμε για τη διατήρηση της ποιότητας του εξοπλισμού που εγκαθιστούμε, μέσω του εξειδικευμένου μας προσωπικού, το οποίο πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους και συντηρήσεις κατά την περιοδική επίσκεψή του.

 

Προληπτική συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα, μαζί με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους μέσα, πέραν της επιθεώρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας κατά τη φάση παράδοσης, οφείλουν να δοκιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται η καλή τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η πλήρης ετοιμότητά τους.

Το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της IDATOR, με εξειδίκευση στον τομέα των πυροσβεστικών-πιεστικών συγκροτημάτων, εγγυάται αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού σας, τηρώντας αυστηρά όλες τις προδιαγραφές, την ισχύουσα νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα, κατά την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων και ενεργειών.

 

Εξατομικευμένα συμβόλαια συντήρησης

Για εξασφαλισμένη κάλυψη και καλύτερη εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εγκατάσταση, η IDATOR προσφέρει συμβόλαια προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τα προϊόντα σας. Με τη σύναψη συμβολαίων συντήρησης, πραγματοποιείται περιοδική προληπτική συντήρηση και ενδελεχείς έλεγχοι των πυροσβεστικών συγκροτημάτων ή αντλιών λυμάτων μετά την αγορά, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και μακροπρόθεσμη λειτουργία τους.