Ειδικές Κατασκευές

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ειδικές Κατασκευές

H IDATOR κατασκευάζει πιεστικά συγκροτήματα ύδρευσης, άρδευσης, πυροσβεστικά συγκροτήματα, καθώς και ηλεκτρικούς πίνακες αντλητικών συγκροτημάτων, σε πλήρη συμμόρφωση με την τρέχουσα νομοθεσία (ΕΝ12845:2019, για τα πυροσβεστικά συγκροτήματα) και τις τεχνικές οδηγίες.

Τα υψηλά ποιοτικά standards στα παραγόμενα προϊόντα της IDATOR, αποτελούν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση παρεμφερών μηχανημάτων στην αγορά, ενώ η επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη προσφέρει καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις τεχνολογικές, και όχι μόνο, εξελίξεις, για την πλήρη κάλυψη των πιο υψηλών απαιτήσεων. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, με διαρκείς εκπαιδεύσεις σε νέες τεχνικές, εργάζεται για τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθοδηγούμενη από τις νέες πρακτικές της αγοράς και τις καθημερινές ανάγκες των συνεργατών της.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους συνεργάτες της, υπηρεσίες βέλτιστης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ικανοποίησης σε όλους τους τομείς.

loader
Ενδεικτικές σειρές προϊόντων
Δεν υπάρχουν αποτελέσματα