Αγορά

Aγορά

Στην IDATOR ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και λειτουργούμε με διαφάνεια και ακεραιότητα. Πιστεύουμε ότι η οικονομική ευημερία και η ανταγωνιστικότητα, βασίζονται στην ορθή, έννομη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, στην εντιμότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Δηλώνουμε μηδενική ανοχή σε θέματα δωροδοκίας με πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 και αυστηρή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό της, τους εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης που επιτυγχάνουμε είναι η προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για την αειφόρο ανάπτυξη, την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους, και την οικοδόμηση αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

 

Επιπρόσθετα, η διασφάλιση της σταθερά υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελεί βασική δέσμευση της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι η επιχειρηματική αριστεία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, συνεργατών και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Γι’ αυτό το σκοπό, έχουμε ορίσει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και ελέγχει τη συνολική λειτουργία της σε κάθε επίπεδο.

Για περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αυτού, η εταιρεία εκπαιδεύει και καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό της και ανασκοπεί τους καθορισμένους στόχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της απέναντι στους πελάτες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων και αντιστοίχως, το προσωπικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.