Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την IDATOR.
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που φέρουμε, οι ενέργειες και η επιχειρησιακή μας λειτουργία έχουν ως βασικό άξονα τη λήψη μέτρων και την αειφόρο διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, μειώνοντας έτσι, στο μέγιστο δυνατό, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
Η ανακύκλωση και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, κύριο μέλημα μας -λόγω φύσεως των δραστηριοτήτων μας- είναι η διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, που αποτελεί μια εξίσου σημαντική πρόκληση της εποχής, καθώς η κλιματική αλλαγή ή η έλλειψη υποδομών μπορεί να τα καταστήσει ακόμα και σπάνια!
Εξάλλου, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα τα ποσοστά απωλειών που χάνονται στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού, λόγω βλαβών ή ελλιπών συντηρήσεων, ούτε λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με ασθένειες λόγω ανεπαρκούς παροχής ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής.
Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων επομένως, περιλαμβάνει όλο τον “κύκλο ζωής” τους, ήτοι την υδροληψία, μεταφορά, επεξεργασία, κατανάλωση και -ανά περιπτώσεις- επαναχρησιμοποίηση παραγόμενων αποβλήτων.
Με βάση αυτή τη γνώση, η δραστηριότητά μας κινείται γύρω από την εξοικονόμηση, σωστή διανομή ή ακόμα και επαναχρησιμοποίηση νερού μέσω νέων Τεχνολογιών Νερού, που -μεταξύ άλλων- επιτρέπουν την ειδική επεξεργασία των λυμάτων.
Η δέσμευσή μας αυτή εκφράζεται και ρητώς μέσω της πιστοποίησης που έχει λάβει η εταιρία κατά ISO 14001:2015, όχι απλά υιοθετώντας τις αρχές του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αλλά καθημερινά επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωσή του.
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:
• Ίση πρόσβαση σε καθαρό νερό και αποχέτευση
• Πόλεις με ευκαιρίες προς όλους για ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
• Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής