Αρχική
Xylem

Ποιότητα

Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διοχέτευση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ενός σταθερά υψηλού επιπέδου ποιότητος.

Στόχοι μας είναι:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, εφαρμόζοντας εθνικά και διεθνή πρότυπα.
  • Το σύνολο των προϊόντων μας, να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή τεχνικά πρότυπα.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη από την πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με την εταιρία μας αλλά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Η συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η εταιρία έχει ορίσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πλευρές των λειτουργιών της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος με τις απαιτήσεις.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με:
  • Την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου,
  • Με τη δημιουργία βοηθητικών λειτουργιών,
  • Με την παροχή των απαραίτητων υλικών πόρων και μέσων,
  • Με τη δημιουργία των απαραίτητων ηθικών κινήτρων,
  • Με τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, σε Τεχνικά θέματα και θέματα Διασφάλισης Ποιότητας.
'Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 - 2000.
 
 
 
Τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.
© Copyright   |  ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ